1. Sakramentu Chrztu św. w parafii zasadniczo udzielamy w drugą sobotę miesiąca na wieczornej Mszy św. W wyjątkowych wypadkach termin może ulec zmianie.

2. Chrzest zgłaszają rodzice w biurze parafialnym w godzinach otwarcia biura na miesiąc przed planowanym terminem chrztu.

3. Rodzice zgłaszając chrzest przynoszą ze sobą komplet dokumentów:
a. skrócony akt urodzenia dziecka z USC,
b. świadectwo ślubu kościelnego (jeżeli ślub był poza naszą parafią),
c. zaświadczenia rodziców chrzestnych (jeżeli mieszkają poza naszą parafią),
d. zaświadczenie o uczestniczeniu w katechezie dla rodziców i chrzestnych.

4. Uczestnictwo w katechezie przed chrztem jest obowiązkowe dla rodziców i chrzestnych. Chrzestni spoza parafii, jeżeli odległość na to nie pozwala, mogą uczestniczyć w katechezie organizowanej w swojej parafii. Powinno to być zaznaczone na dostarczonym zaświadczeniu. 

5. Z powodów obiektywnych poszczególne terminy mogą ulec zmianie.

6. Parafianie poproszeni o bycie chrzestnymi w innej parafii zgłaszają się do biura parafialnego po zaświadczenie osobiście, po odbyciu katechezy w naszej parafii. Kandydaci na chrzestnych muszą wypełniać warunki podane przez Kodeks Prawa Kanonicznego.

7. Zgodnie z Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego § 1.
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1'. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2'. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3'. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5'. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
6'. uczestniczył w katechezie przed przedchrzcielnej.