Regulamin cmentarzy

Parafii św. Michała Archanioła

w Kwilczu

Na podstawie art.2 i art. 45 ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 29, póz. 1542 z późn. zm. / w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. /Dz. U. Nr 51, póz. 318 / oraz na podstawie przepisów art. 2 ust.1 ustawy z dnia 31styczna 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zmianami/. stanowi się, co następuje:

§ 1

Cmentarze grzebalne w Kwilczu stanowią własność Parafii św. Michała Archanioła w Kwilczu. Administratorem i dbającym o porządek na cmentarzach jest Firma „Lilia”. Cmentarz grzebalny jest miejscem poświeconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy sie cześć religijna i poszanowanie.

§ 2

Na cmentarzach parafialnych w Kwilczu urządza się groby:

  • ziemne: pojedyncze, podwójne
  • ziemne głębinowe: pojedynczy, podwójny
  • grobowce: pojedyncze, podwójne lub głębinowe pojedyncze, podwójne

§ 3

Na cmentarzu stosuje sie opłaty za:

  • każde nowe miejsce grzebalne w chwili pochówku – na 20 lat,
  • prolongaty – przedłużanie opłaty za miejsce na 10 lub 20 lat,
  • każde miejsce rezerwowane (na 10 lub na 20 lat,
  • korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania usług cmentarnych (kamieniarskich, remontowych, budowlanych),
  • za pozwolenie na wykonywanie prac remontowo – budowlanych.

Wysokość opłat ustala Rada Ekonomiczna działająca przy Parafii św. Michała Archanioła w Kwilczu wraz z Proboszczem parafii. Opłaty nie podlegają zwrotowi.

§ 4

1. W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowanego pobiera się dopłatę pomniejszoną o uiszczoną już opłatę.

2. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20- letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).

3. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć 1-go roku.

4. W przypadku nie uiszczenia prolongaty w określonym terminie grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami państwowymi (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

5. Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.

6. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 5

1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:

a) pozostały małżonek(-a),

b) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),

c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),

d) krewni boczni do 4 stopnia,

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

3. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.

4. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 2.

5. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.

6. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w Biurze Parafialnym i potwierdzona na piśmie.

§ 6

1. Z chwilą pochowania osoby zmarłej dysponowaniu pozostałymi miejscami w tym grobie decyzje podejmuje wspólnie osoba wymieniona w § 5 oraz członkowie najbliższej rodziny osoby zmarłej według kolejności podanej w § 5 ust. 2.

2. W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzje podejmuje zarządca cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

3. Wniesienie opłaty 20-letniej za grób przez osobę niewymienioną w § 5 ust. 2 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez te osobę wskazaną.

 

§ 7

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

a) na umotywowana prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem miejskiego inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami,

b) na zarządzenie prokuratora lub sadu.

2. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

§ 8

Groby oraz miejsca rezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

§ 9

Miejsca rezerwowane przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczona opłatę.

§ 10

Załatwianiem spraw formalno – organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na tym cmentarzu zajmuje się administrator cmentarza.

§ 11

Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu administratorowi cmentarza przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim odpisu karty zgonu. Oryginał karty zgonu, w której sporządzono adnotacje Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu przechowuje Parafia wykonująca obrzęd pogrzebu. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego urzędu.

§ 12

Administrator cmentarza w Kwilczu jest upoważniony do żądania od osoby zainteresowanej udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza, adwokata, radcę prawnego.

§ 13

1. Wymiana pomników lub remont już istniejących na tutejszych cmentarzach mogą być prowadzone w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00.

2. Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć zgodę wydawaną przez Proboszcza Parafii w Biurze Parafialnym w Kwilczu, w godzinach urzędowania.

3. Prace prowadzone poza w/w godzinami lub bez zezwolenia zarządcy cmentarza uważane są za nielegalne.

4. W/w prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz od 29 października do 8 listopada.

5. Ułożone samowolnie obejście przy pomniku może ulec uszkodzeniu, za co zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

§ 14

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

a) zakłócania ciszy

b) ustawiania ławek, ogrodzeń, układanie pozbruku, chodników, sadzenia drzew bez zezwolenia,

c) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

d) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

e) przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania alkoholu

f) wprowadzania zwierząt,

g) handlu,

h) kradzieży złożonych na grobach kwiatów, świec, wieńców i innych rzeczy znajdujących sie na cmentarzu,

i) jazdy pojazdami, za wyjątkiem pojazdów firm kamieniarskich wykonujących usługi za zezwoleniem Parafii,

j) samowolnego usuwania krzewów bądź drzew.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się – bez uprzedniego zgłoszenia w Biurze Parafialnym – dokonywania następujących czynności:

a) prac kamieniarskich i budowlanych,

b) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi,

c) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,

d) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

e) przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju.

§ 15

Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie cmentarzy parafialnych w Kwilczu ustala zarządca cmentarza zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 16

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych mniejszym regulaminem mają zastosowanie w/w przepisy oraz przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 z późn. zm.) Regulamin jest dostępny na stronie internetowej parafii www.kwilcz.archpoznan.pl i jest do wglądu w Biurze Parafialnym i Biurze Administratora cmentarza.

§ 18

1. Właściciel cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione na terenie cmentarza. Opiekun grobu może ubezpieczyć pomnik we własnym zakresie.

2. Osoby przebywające na cmentarzu objęte są ubezpieczeniem OC

Regulamin niniejszy wszedł w życie z dniem 01.11.2015.